Databank

VLAAMS PARLEMENT

Mondelinge vragen

Problemen enkelbanden en staking personeel - vraag aan minister Vandeurzen
Verslag

Financiële middelen aan centra die vrijgekomen zedendelinquenten begeleiden - vraag aan minister Vandeurzen
Verslag

Fietsveiligheid - vraag aan minister Weyts
Verslag

Aanbevelingen CAW inzake juridische eerstelijnsbijstand - vraag aan minister Vandeurzen
Verslag

Afschaffing decretaal voorziene gevangenisstraffen van minder dan 1 jaar - vraag aan minister Vandeurzen
Verslag 

Wegmarkeringen fietsersoversteken op gewestwegen - vraag aan minister Weyts
Verslag

Gevangenisstraffen van minder dan 1 jaar - vraag aan minister Vandeurzen 
Verslag 

Tweede rij-examen voor beginnende chauffeurs - vraag aan minister Weyts
Verslag

 

Schriftelijke vragen

Kustprogramma OVAM - vraag aan minister Schauvliege
Vraag nr. 788 

Zelfstandig reclamebeleid steden en gemeenten - vraag aan minister Schauvliege
Vraag nr. 754

Vergroening wagenpark De Lijn - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 1127

Studie van De Lijn en NMBS over verbinding Brugge-Zeebrugge - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 969 

Verplichte archeologienota's bij stedenbouwkundige aanvragen - vraag aan minister-president Bourgeois
Vraag nr. 274

Erkenning van onweer 29 en 30 augustus 2015 als natuurramp - vraag aan minister-president Bourgeois
Vraag nr. 273 

Begeleiding van seksuele delinquenten bij opschorting straf - vraag aan minister Vandeurzen
Vraag nr. 376 

Verwijlintresten departement MOB - vraag aan minister Weyts
vraag nr. 684

Raad voor vergunningsbetwistingen - dossierbehandeling - vraag aan minister Schauvliege en minister Bourgeois
Vraag nr.206 

Erkende Rijscholen - evolutie kostprijs rijlessen - vraag aan minister Weyts
Vraag nr.183 

Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht - richtlijnen in geval van staking - vraag aan minister Vandeurzen
Vraag nr.91 

Gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschappen - overzicht - vraag aan minister Homans
Vraag nr. 105 

Vrachtwagens - technische controle - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 182 

Toeristische gidsen - statuut en opleidingsinitiatieven - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 184 

Dodehoekongevallen - maatregelen - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 176

Erkende regionale samenwerkingsverbanden - hervorming - vraag aan minister Muyters
Vraag nr. 35 

Gewest- en lokale wegen - openbare Verlichting - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 5

Sociale verhuurkantoren – aansporen eigenaars - vraag aan minister Homans
Vraag nr. 904

Aanpassing snelheidsregime - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 1692 

Hervorming renovatiepremie - overgangsmaatregel facturen - vraag aan minister Homans
Vraag nr. 885 

Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede - vraag aan minister Homans
Vraag nr. 884 

Fonds ter Preventie van Uithuiszettingen - vraag aan minister Homans
Vraag nr. 903

Schuldbemiddeling: initiatief MyTrustO - vraag aan minister Vandeurzen en minister Homans
Vraag nr. 779 

Inning leegstandsheffingen - vraag aan minister Turtelboom
Vraag nr. 379

Afschaffing Gratis Rijbewijs op School - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 1506 

Fietssnelwegen op oude spoorlijnen - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 1495

Integreren asbestanalyse in Vlaamse 'Zonnekaart' - vraag aan minister Turtelboom
Vraag nr. 332 

Verkeersproblematiek Plopsaland - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 1325 

Dementieconsulenten - vraag aan minister Vandeurzen
Vraag nr. 685

Regionalisering aankoopcomités - vraag aan minister Turtelboom
Vraag nr. 307

Investeringsbudget AWV voor West-Vlaanderen - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 884

Bermbeheer langs Damse Vaart - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 850

Truckersparking A11 - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 851

Dossierachterstand bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - vraag aan minister Bourgeois en Schauvliege
Vraag nr. 507

Snelheidsregime op gewestwegen - vraag aan minister Weyts 
Vraag nr. 815 

Bloso naamsverandering - vraag aan minister Muyters
Vraag nr. 396

Erfgoedpremie - vraag aan minister-president Bourgeois
Vraag nr. 190 

Kerkenbeleidsplannen - vraag aan minister Homans
Vraag nr. 495 

Registratierechten akten - vraag aan minister Bourgeois
Vraag nr. 140 

Mobiliteit - Toegankelijkheid van Zwankendamme met het openbaar vervoer - vraag aan minister Weyts
Vraag nr. 393

Ingediende moties

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2015-2016
nr. 518 

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Toerisme 2014-2019
nr. 155 

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019
nr. 152 

FEDERAAL PARLEMENT (tot mei 2014)

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde.
TERRITORIALE BEVOEGDHEID
wetsvoorstel 53K3342001

Wetsontwerp houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I).
RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 53K3356001

Wetsontwerp tot wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft.
RECHTERLIJKE MACHT
wetsvoorstel 53K3355001

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft.
BURGERLIJK RECHT
wetsvoorstel 53K2911001

Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie.
STRAFPROCEDURE
wetsvoorstel 53K2275001

Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden.
STRAFPOCEDURE
wetsvoorstel 53K0041001

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat betreft het elektronisch toezicht.
STRAFPROCEDURE
wetsvoorstel 52K0040001

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake strafrechtelijke geldboetes voor wat betreft de koppeling van geldboetes aan de economische draagkracht van de gedaagde.
STRAFRECHT
wetsvoorstel 52K0041001

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de uitbreiding van de vertegenwoordiging in rechte.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 52K0042001

Wetsvoorstel inzake de effectieve uitvoering van de gevangenisstraf.
STRAFRECHT
wetsvoorstel 52K0043001

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurovereenkomsten.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 52K0104001

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de inleiding bij verzoekschrift. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 52K0134001

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure betreft met het oog op een voorafgaande minnelijke schikking inzake huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats.
HUUROVEREENKOMST
wetsvoorstel 52K0250001

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de procedure inzake betekening.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 52K0251001

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
WAPENHANDEL
wetsvoorstel 52K0408001

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft.
PARTIJFINANCIERING
wetsvoorstel 52K0554001

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de onderhoudsgelden aan kinderen bij voorkeur te domiciliëren.
ECHTSCHEIDING
wetsvoorstel 52K0564001

Wetsvoorstel inzake het vastleggen van vliegprocedures.
LUCHTVERKEER
wetsvoorstel 52K0644001

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de gerechtelijke procedure inzake woninghuur.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 52K0714001

Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen inzake inbeslagneming van ondernemingsgoederen. STRAFRECHT
wetsvoorstel 52K0739001

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 52K0815001

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State.
BURGERLIJK RECHT
wetsvoorstel 52K0832001

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 52K0872001

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen.
ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK
wetsvoorstel 52K0978001

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoten betreft.
FAILLISSEMENT
wetsvoorstel 52K1032001

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
wetsvoorstel 52K104900

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 wat de euthanasie betreft.
EUTHANASIE
wetsvoorstel 52K1050001